RESPONSABLE GRUPO HEPTAGON + info
FINALITAT –    Ordenació de l’exercici de la professió de gestor administratiu,

–    correcta representació de la professió;

–    defensa dels drets i interessos professionals dels/les col·legiats/des;

–    la formació;

–    el control deontològic i aplicació del règim disciplinari

–    tramitació dels serveis del col·legi

–    remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, sempre que hi hagi consentiment prestat

–    respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.

+ info
LEGITIMACIÓ

DESTINATARIS

Consentiment de l’interessat + info
DESTINATARIS DE CESSIONS No hi ha cap cessió de dades + info
DRETS Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional. + info
INFORMACIÓ
ADDICIONAL
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

 

Política de privacITAT (2A capa)
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

GRUPO HEPTAGON CIF Domicilio Social E-Mail
HEPTAGON LEGAL, S.L. B67008649 c/ Igualada N.º 18, Bajos, 09720, Vilafranca del Penedès, (Barcelona) info@heptagon.es
ILSE81, S.L. B62195201
SERVEIS ADMINISTRATIUS, S.A.P. A08619785
GESTIÓ LABORAL, S.L. B61541249
VILAQUIA 18 S.L B61494688

 

GRUPO HEPTAGON, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

EMPRESES VINCULADES A GRUPO HEPTAGON
GRUPO HEPTAGON CIF Domicilio Social
HEPTAGON LEGAL, S.L. B67008649 c/ Igualada N.º 18, Bajos, 09720, Vilafranca del Penedès, (Barcelona)
ILSE81, S.L. B62195201
SERVEIS ADMINISTRATIUS, S.A.P. A08619785
GESTIÓ LABORAL, S.L. B61541249
VILAQUIA 18 S.L B61494688

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

– Trametre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

– Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari

– Utilitzar les seves dades per contactar-, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

– notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

– Es realitzaran anàlisis

 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@heptagon.es.

 

D’acord amb la LSSICE, GRUPO HEPTAGON no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Depenent de la tipologia de dades objecte de tractament, les seves dades es podran conservar mentre ostenti la condició de col·legiat/da exercent i no exercent, o en el seu cas, durant el termini de duració de les sancions deontològiques o inhabilitants de la professió. També es conservaran de forma indefinida mentre no exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Quan no desitgi seguir sent col·legiat/da, o arribi la seva jubilació, les sevs dades es seguiran conservant, tot i que degudament bloquejades.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

 

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de GRUPO HEPTAGON A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que GRUPO HEPTAGON realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

  • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
  • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de GRUPO HEPTAGON iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vosté. Remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió

 
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

GRUPO HEPTAGON no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GRUPO HEPTAGON presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@heptagon.es, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

 

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
  • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatizat que produeixi efectes o afecti significativament.

 

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

 

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECABEM:

Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web http://gestors.cat/es li demanarem que ens proporcioni informació envers vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació relativa a una targeta de crèdit o de dèbit.

 

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de GRUPO HEPTAGON i/o té l’autorització corresponent per utilitzar-les

 
XARXES SOCIALS

L’informem que GRUPO HEPTAGON pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GRUPO HEPTAGON es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

 

GRUPO HEPTAGON tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

 

Queda prohibida la publicació de continguts:

 

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.

 

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que GRUPO HEPTAGON consideri inapropiat.

 

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Així mateix, GRUPO HEPTAGON es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

 

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de GRUPO HEPTAGON, podent enviar informació del seu interès.

 

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part GRUPO HEPTAGON, mitjançant el següent enllaç www.heptagon.es/politicadeprivacidad.

 

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, GRUPO HEPTAGON quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

GRUPO HEPTAGON es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre GRUPO HEPTAGON i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.