Econòmica

Jurídica

 • Processal Civil i Mercantil
 • Processal Laboral
 • Societari
 • Contractual
 • Corporatiu
 • Reestructuracions i Concursal
 • Fiscal
 • Real Estate
 • Propietat Intel·lectual
 • Arbitratge i Mediació
 • Sector Públic
 • Bancari

Estratègica

 • Plans de Negoci.
 • Quadre de comandament ( KPI's) - Balance Score Card.
 • Participació en consells d'administració.
 • Control de gestió- "Business Intelligence".
 • Estudis de viabilitat i reflotament.
 • Direcció de transició - "Interim management".
 • Externalització de processos de negoci - BPO "Business Process Outsourcing".

R.R.H.H.